Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

EIB projekat

PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU SREDSTVIMA EIB

U okviru aranžmana između Evropske investicione banke (EIB) i Republike Srpske finansira se sanacija, rekonstrukcija i dogradnja vodovodnih sistema u više od 20 opština i gradova Srpske.

Aranžman sa EIB je sljedeći:

  • 50% je kredit sa rokom otplate od 25 godina, grejs period je 8 godina i kamate EIB (do 3%) – garant i dužnik je Grad Prijedor;
  • 35% su donatorska – bespovratna sredstva;
  • 15% je učešće građana ili lokalne zajednice.

U okviru ovog aranžmana Grad Prijedor realizuje više značajnih projekata u oblasti vodosnabdijevanja i kanalizacije (tabele br.1, 2, 3 i 4).

Realizacija ovih projekata počela je 2012. godine, a plan je da se projekti završe do kraja 2020. godine. Uprava i stručni tim „Vodovoda“ smatraju da je potrebno redefinisati prioritete i najveći dio sredstava usmjeriti na projekte vodosnabdijevanja.

„Vodovod“ je izradio veći dio potrebne dokumentacije za rehabilitaciju, rekonstrukciju i dogradnju distributivne vodovodne mreže i kućnih priključaka u svim planiranim zonama vodosnabdijevanja. Za ove projekte nisu obezbijeđena sredstva i na tom planu Grad i „Vodovod“ Prijedor treba da intenziviraju aktivnosti.

Plan je da se do kraja 2019. godine završi kanalizacioni sistem sa kućnim priključcima u naselju Tukovi sa ciljem značajnog doprinosa boljoj zaštiti izvorišta pitke vode. U ovom planskom periodu je bila planirana izgradnja primarne kanalizacione mreže u Gomjenici kao i kanalizaciona mreža sa kućnim priključcima u Kozarcu i Omarskoj sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda. Za ove projekte još uvijek nije urađena odgovarajuća projektna dokumentacija, što ozbiljno ugrožava šanse za njihovu realizaciju. Pored toga, zastoj u realizaciji ugovora sa EIB i ponovno preispitivanje prioriteta zajedno sa Gradom, odložili su realizaciju ovih projekata za bolja vremena. Predložen je inovirani Projektni plan za EIB u kome je vodosnabdijevanje dobilo apsolutni prioritet.

U oblasti kanalisanja „Vodovod“, zajedno sa Zavodom za izgradnju grada, planira učešće u snimanju postojećeg stanja i u izradi projekata rehabilitacije, rekonstrukcije i dogradnje kanalizacionog sistema u gradu i okolnim naseljima.

Detaljniji pregled  projekata čija je realizacija dogovorena sa EIB 

 Investiranje u projekat   sanacije i rekonstrukcije  disributivne mreže i kućnih priključaka smo definisali kao apsolutni prioritet, jer je to preduslov za smanjenje ukupnih gubitaka (neobračunate vode) u centralnom vodovodnom sistemu. Nažalost, ovim projektom je obuhvaćen samo manji dio najkritičnijih zona u gradskoj mreži.

Tabela br. 1

R.br. Naziv Projekta
A.           Vodosnabdijevanje
Pregled  projekata koji su realizovani u periodu novembar 2015. – april 2023.
1. Sanacija i rekonstrukcija  disributivne mreže i kućnih priključaka u naselju

Raškovac

2. Vodovodna mreža u naselju Janjića Pumpa – završena primarna i sekundarna mreža
3. Rješenje vodosnabdijevanja  u naselju Jugovci-Volar
4. Sanacija i rekonstrukcija  distributivne mreže i kućnih priključaka u Gašića Naselju i dijelu Urija
5. Sanacija i rekonstrukcija  disributivne mreže i kućnih priključaka u naselju Urije i Čirkin Polje
6. Sanacija i rekonstrukcija disributivne mreže i kućnih priključaka u Ul. Vuka Karadžića
7. Izgradnja cjevovoda DN 500 mm preko mosta na Sani
8. Zamjena cjevovoda od bunara B2 do rezervoara Hambarine
9. Rekonstrukcija dijela čvornih mjesta u gradskoj mreži
10. Izgradnja pumpne stanice i distributivne mreže za naselje  Malo Palančište
11. Rekonstrukcija vovodne mreže u Ul. Majora Milana Tepića
12. Sanacija i rekonstrukcija vodovodne mreže u Ul. Vuka Karadžića
13. Sanacija i rekonstrukcija vodovodne mreže u Ul. VI Krajiške brigade
14. Cjevovod i priključci u naselju Tukovi – Žeger
15. Rekonstrukcija vodovodne mreže dijela naselja Urije-faza I
16. Program istražnih radova, izrada istražnih bušotina, probna crpljenja i analize kvaliteta zahvaćenih uzoraka na lokalitetu Tomašica
Radove na realizaciji pomenutih projekata izvodila je firma „Hidro-Kop“ Banja Luka i „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor.

Završena je i izgradnja primarnih objekata i  sekundarne distributivne mreže vodovodnog sistema „Crno vrelo“ na teritoriji Prijedora. Trenutno je faza izvođenja tercijarne vodovodne mreže i kućnih priključaka, a završetak radova se očekuje do polovine 2023. godine.

U tabeli br. 2 daje se pregled projekata rekonstrukcije i izgradnje vodovodne infrastrukture čija se realizacija očekuje u narednom periodu.

Tabela br.2

Pregled  projekata koji bi se trebali realizovati do 2023. godine
1. Izgradnja tercijarne mreže sa kućnim priključcima na regionalnom vodovodu Crno vrelo za naselja: Bistrica, Gradina, Jelićka, Kamičani, Kevljani, Krivaja, Lamovita, Marićka, Niševići, Omarska i Petrov Gaj
2. Vodovodna mreža i kućni priključci u naselju Stari Voćnjak
3. Vodovodna mreža i kućni priključci u naselju Kavanište
4. Vodovodna mreža i kućni priključci naselja Orlovača, Donji Orlovci i Donji Garevci
5. Rekonstrukcija vodovodne mreže dijela naselja Urije-faza II,III i IV
Određene su mikrolokacije za bušenje tri probno-eksploataciona bunara, čime bi se potpuno definisalo izvorište Tomašička jezera. Završen je dio projektne dokumentacije za izgradnju osnovnih objekata ovog sistema, a ujedno su završeni radovi na bušenju, razradi, testiranju i opremanju probno-eksploatacionih bunara.

Potrebno je izraditi projekte za sekundarnu i tercijalnu distributivnu mrežu i kućne priključke.

 Pregled  izrađene projektne dokumentacije i projekata za buduću realizaciju

 Stručni tim Vodovoda je izradio projektnu dokumentaciju za veći dio rekonstrukcije gradske mreže.

Tabela br. 3

1. Izgradnja disributivne mreže i kućnih priključaka u Gornjoj i Donjoj Ljubiji
2. Izgradnja disributivne mreže i kućnih priključaka u naselju Tukovi, Gomjenica i nižim zonama Čarakova i Zecova
3. Izgradnja disributivne mreže i kućnih priključaka u naselju Donja i Gornja Puharska
4. Rekonstrukcija i dogradnja disributivne mreže i kućnih priključaka u naselju Brezičani
5. Proširenje centralnog sistema na gravitirajuća naselja (Veliko Palančište, Kevljani i dr.)

Planira se završetak ovih projekata za kompletnu vodovodnu mrežu centralnog sistema. (Preostali dijelovi gradske mreže, Vrbice, Gomjenica, Trnopolje, Kozaruša, Kozarac, Kamičani, Babići i dr.)

Projekti za kanalizacionu infrastrukturu

U okviru aranžmana sa EIB potrebno je prioritetno završiti kanalizacioni sistem u Tukovima, jer ima snažan uticaj na zaštitu prijedorskih izvorišta pitke vode. Za Kozarac i Omarsku predlažemo manje sanacione i rekonstrukcione radove postojeće kanalizacione mreže, a izgradnju uređaja za prečišćavanje odložiti za naredni period kada se za to stvore ekonomski, tehnološki i socijalni preduslovi, a sredstva predviđena za ove namjene usmjeriti u vodosnabdijevanje prema definisanim prioritetima. Za sanaciju, rekonstrukciju i dogradnju gradskog kanalizacionog sistema potrebno je izvršiti detaljno snimanje postojećeg sitema, a zatim izraditi potrebnu projektnu dokumentaciju.

Tabela br. 4

B.     Kanalizacija
Pregled  projekata za kanalizacionu infrastrukturu
1. Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i kućnih priključaka u naselju Tukovi