Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

“Vodovod” a.d. Prijedor saziva vanrednu Skupštinu akcionara

“ВОДОВОД” а.д. ПРИЈЕДОР

– Надзорни одбор –

Број: 4117/2023

Приједор, 24.11.2023. године

На основу члана 272. ст.4. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19), члана 14. и 15. Статута Друштва, Надзорни одбор предузећа на сједници одржаној 24.11.2023. године

 С А З И В А

ванредну Скупштину акционара “Водовод” а.д. Приједор, која ће бити одржана у петак, 15.12.2023. године у 12:00 часова у управној згради предузећа, Улица Козарска 87 у Приједору.

За сједницу се предлаже сљедећи

 Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Именовање  радних тијела,
  2. Усвајање записника са претходне сједнице,
  3. Одлука о разрјешењу члана Одбора за ревизију „Водовода“ а.д. Приједор,
  4. Одлука о именовању члана Одбора за ревизију „Водовода“ а.д. Приједор,
  5. Одлука о продаји непокретности,
  6. Текућа питања.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни регистар и која садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан  05.12.2023. године.

У случају да сједница Скупштине не буде одржана у заказано вријеме, поновљена сједница ће се одржати у петак, 22.12.2023. године у 13:00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Увид у материјал може се извршити сваког радног дана у времену од 12-14 часова у Управној згради “Водовод” а.д. Приједор, Козарска 87 у канцеларији бр. 1.

Позивају се представници Града Приједор, Група Фортис д.о.о. Бања Лука и акционари да лично или путем опуномоћеника учествују у раду Скупштине акционара.

Потпис даваоца пуномоћи мора бити овјерен код надлежног органа или овлаштеног лица у предузећу.

 

Предсједник  Надзорног одбора

Живко Бабић, дипл.ек.

Comments are closed.