Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

“Vodovod” raspisuje javni konkurs za izbor direktora i izvršnog direktora za tehničke poslove

На основу члана 7, 10. и 11. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС. број: 75/04 и 78/11), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима (Службени гласник РС. број: 41/03), члана 48. Статута предузећа и Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор директора и извршног директора за техничке послове “Водовода” а.д. Приједор бр. 3879/2023 од 06.11.2023. године, Надзорни одбор расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора и извршног директора за техничке послове

“Водовода” а.д. Приједор

            I –  Правни основ

Надзорни одбор “Водовод” а.д. Приједор расписује конкурс за избор и именовање директора и извршног директора за техничке послове “Водовод” а.д. Приједор, у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о министарским, владиним и другим именовањима, Статутом предузећа и Одлуком Надзорног одбора о утврђивању услова и критеријума за избор директора и извршног директора за техничке послове.

II – Мандат

Избор и именовање директора и извршног директора за техничке послове врши Надзорни одбор на период од четири године, уз могућност поновног избора.

III – Опис послова

Надлежности, обавезе и одговорности директора и извршног директора за техничке послове утврђене су Законом и Статутом Предузећа.

IV – Општи услови

 1. да је држављанин Републике Српске и БиХ
 2. да је старији од 18 година
 3. да има општу здравствену способност
 4. да није отпуштен из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ или ентитета у периоду од три године прије дана објављивања конкурса
 5. да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова за које се кандидује
 6. да се против њега не води кривични поступак
 7. да се на њега не односи члан IX 1. Устава БиХ.

V – Посебни услови

 1. Директор:
 • високa стручнa спремa, 240 ЕЦТС бодова,
 • искуство у руковођењу на вишем нивоу,
 • најмање 5 (пет) година радног искуства у струци,
 • да достави програм рада и развоја предузећа за наредне четири године.
 1. Извршни директор за техничке послове:
 • висока стручна спрема, грађевински факултет, 300 ЕЦТС бодова,
 • најмање 5 (пет) година радног искуства у струци,
 • да достави програм рада и развоја предузећа за наредне четири године.

VI – Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужност или бити на положају који доводи до сукоба интереса како је то прописано одредбама:

–           члана 5. и 6. Закона о спрјечавању сукоба интереса у органима власти РС  (Службени гласник РС. број: 73/08 и 52/14)

–           члана 11. став 2 и чл. 13. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС. број: 75/04 и 78/11)

–           члана 5. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (Службени гласник РС. број: 41/03).

VII – Потребни документи

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити документе о испуњавању општих и посебних услова за избор и именовање и то:

–           Краћу радну биографију са описом кретања у служби

–           Увјерење о држављанству

–           Извод из матичне књиге рођених

–           Овјерену фотокопију дипломе

–           Увјерење о радном искуству (са наведеним трајањем и врстом послова)

–           Увјерење да се против њега не води кривични поступак (не старије од три мјесеца)

–           Увјерење о некажњавању (не старије од три мјесеца)

–           Изјаву да се на њега не односе законске сметње из тачке IV алинеја 4. и 5., као и тачке VI конкурса

–           Програм рада и развоја предузећа за наредне четири године.

Увјерење о општој здравственој способности достављају само кандидати који буду изабрани.

VIII – Објављивање конкурса

Овај конкурс ће бити објављен у “Службеном гласнику Републике Српске”, у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници предузећа.

IX – Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 14 дана од дана посљедњег објављивања конкурса.

Пријаве се достављају лично или препоручено, путем поште на адресу “Водовод” а.д. Приједор, Улица Козарска број 87, са назнаком “Надзорном одбору – пријава на конкурс”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Број: 3880/2023.

Дана, 06.11.2023. године

 

Предсједник Надзорног одбора

Живко Бабић, дипл.ек.

Comments are closed.