Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Ponovljena javna licitacija za prodaju teretnog motornog vozila

“VODOVOD” a.d. Prijedor

Ul   . Kozarska br. 87 , tel.052/236-600, fax.052/238-029,

PIB: 0400705160000, JIB: 4400705160000

Broj upisa u sudski registar: 057-0-Reg-12-000829, Matični broj: 01938975

www.vodovod-pd.com

Žiro- račun : 5620070000029834  NLB banka a.d. Banja Luka

 

Broj: 2347/22-pp

 

Datum: 05.07.2022. godine

 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora  preduzeća o rashodovanju osnovnih sredstava broj: 5132/21 od 02.12.2021. godine i Odluke Uprave preduzeća o prodaji istih broj 5159/21 od 06.12.2021. godine, „Vodovod“ a.d. Prijedor raspisuje

 

PONOVLJENU JAVNU LICITACIJU

za prodaju teretnog motornog vozila

 

    1. PREDMET PRODAJE

1.1.  Raspisuje se Javna licitacija sistemom zatvorenih ponuda za prodaju:

1.1.1. Teretno vozilo DACIA KS0E LOGAN MCV BASE 1.4:

marka vozila : DACIA; tip vozila: KS0E; vrsta vozila: M1- PUTNIČKI AUTOMOBIL; godina proizvodnje 2010.; broj šasije: UU1KSDAEH43760708; broj motora: UH49569; vrsta goriva: BENZIN/LPG; masa vozila 1165 kg; radni obim motora : 1390 cm3 ; maksimalna snaga: 55  kW; oblik karoserije : AC-KARAVAN; boja: BIJELA; broj sjedišta: 5.

Stanje vozila: vozilo je u solidnom stanju ( potrebno je izvršiti radove na karoseriji), veoma česti kvarovi na vozilu ( u opravke kvarova su do sada uložena značajna finansijska sredstva), cijena plina ne opravdava isplativost korištenja vozila zbog velike potrošnje plina.

Početna  cijena bez PDV-a 1.709,41 KM ( slovima: jednahiljadasedamstotinaidevetkonvertibilnihmaraka i četrdesetjedanpfening) , sa PDV-om 2.000,00 KM ( slovima: dvijehiljadetkonvertibilnihmaraka).

2. PRAVO UČEŠĆA

2.1. Prodaja imovine koja je predmet javne licitacije vrši se po principu viđeno-kupljeno, naknadne reklamacje se neće uvažiti.

2.2. Pravo učešća u postupku licitacije sistemom zatvorenih ponuda imaju sva fizička i pravna lica, osim zaposlenih u Vodovodu, koja uz ponudu za kupovinu teretnog vozila dostave kopiju uplatnice da su izvršila uplatu kaucije  ukoliko dostavlja ponudu za :

  • Teretno vozilo DACIA KS0E LOGAN MCV BASE 1.4- kauciju u iznosu od 170,90 KM,

Depozit odnosno kaucija uplaćuje se na žiro-račun preduzeća : 5620070000029834 otvoren kod NLB banke a.d.  Banja Luka,  svrha doznake : Polog kaucije po licitaciji 2347/22-pp ili na blagajni preduzeća.

2.3. Lica koja nisu uplatila depozit odnosno kauciju ne mogu učestvovati na licitaciji.

2.4. Sve prijave koje budu dostavljene na protokol preduzeća , treba da  sadrže sledeće:

1) ponudu obavezno na obrascu pripremljenom od strane Vodovoda koji svi zainteresovani mogu preuzeti na protokolu preduzeća ili na zahtjev putem e-mal-a: naplata@vodovod-pd.com;

2) fotokopije uplatnice o uplaćenoj kauciji odnosno depozitu iz tačke 2.2. ovog   poziva;

3) fotokopiju i to:

– lične karte ako je učesnik licitacije  fizičko lice odnosno

        – rješenje o registraciji  ( u sudskom registru ili u drugi nadležni registar) ako je učesnik licitacije pravno lice.

Ponudu sa napred navedenim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PONUDA ZA JAVNU LICITACIJU TERETNIH VOZILA“

2.5. Prijavu za učešće na licitaciji u zatvorenoj koverti za prodaju robe iz tačke 1. ovog oglasa dostavljaju se lično ( na protokol preduzeća) ili putem pošte na adresu : „ Vodovod“ a.d. Prijedor , Ul. Kozarska br. 87, 79 102 Prijedor najkasnije do 25.07.2022. godine do 11:45 časova na protokol preduzeća.

Sve ponude koje budu dostavljene nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje , kao i ponude ispod početne cijene.

Lica koja dostavljaju prijave poštom preuzimaju rizik ukoliko prijave ne stignu  do krajnjeg  roka utvrđenog ovim pozivom.

2.6. Ukoliko se iz bilo kojih razloga ne obavi javno nadmetanje , produžava se rok za dostavljanje ponuda najkasnije do 01.08.2022. godine do 11:45  časova, nakon čega će se javno nadmetanje ponoviti na istom mjestu i u isto vrijeme.

3. NAČIN I POSTUPAK PRODAJE, OTVARANJE PONUDA

3.1. Prodaja će se izvršiti javnim nadmetanjem- licitacijom putem zatvorenih pismenih ponuda.

3.2. Licitacija se može održati samo ako na njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

3.3. Postupak prodaje će se provesti pred Komisijom za provođenje javne licitacije.

3.4.    Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlašćenih predstavnika pravnih lica održaće se dana, 25.07.2022. godine u 12:00 časova , u prostorijama „ Vodovoda“ a.d. Prijedor, Ul. Kozarska br. 87, kancelarija br.3.

3.5.    Kriterijum za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za navedeno vozilo, a u slučaju da su dvije ponude indentične, odnosno da imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, komisija će  od ponuđača zatražiti na licu mjesta  da se izjasne ko daje više za predmetno sredstvo, ili će ukoliko to nije moguće, dati primjeren rok ponuđačima u kojem treba da se u pismenoj formi izjasne o novoj ponudi za predmetno sredstvo.

4. OBAVEZE KUPCA

4.1. Troškove poreza, prenosa vlasništva, transporta,demontaže kao i sve ostale troškove snosi kupac.

4.2. Sa učesnikom koji ponudi najveću cijenu zaključiće se ugovor o kupoprodaji, u roku od 3  ( tri) dana od dana održane licitacije.

4.3. Kupoprodajna cijena se plaća odjednom, prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji,  ( alt. u roku od 1 ( jednog) dana od dana zaključenja ugovora) a predaja robe iz tačke 1. ovog oglasa u posjed kupca izvršiće se u roku od 2 ( dva) dana od dana uplate kuporodajne cijene. Ukoliko Kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji ( alt. u roku od 1 ( jednog) dana od dana zaključenja ugovora), Vodovod ima pravo da raskine ugovor o kupoprodaji u kom slučaju kupac nema pravo na povrat uplaćene kaucije odnosno depozita.

4.4. Ukoliko najbolji ponuđač odustane od od zaključenja ugovora o kupoprodaji gubi pravo na povrat kaucije odnosno depozita, a ugovor se zaključuje sa sledećim učesnikom licitacije, koji je ponudio najveću cijenu. U tom slučaju se primjenjuju pravila iz tačke 4.3. ovog poziva.

4.5. Učesnicima licitacije sa kojima se ne zaključi ugovor o kupoprodaji, uplaćena kaucija odnosno depozit se vraća u roku od 7 (sedam) dana od dana održanog javnog nadmetanja.

 5. DODATNE INFORMACIJE

5.1. Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana u vremenskom periodu od

09:00 do 14:00 časova na broj telefona 065/304-721 . Kontakt lice : Jovica Petrović.

5.2. Vozila se prodaju u viđenom stanju i mogu se pogledati svakim radnim danom u terminu od 09:00 do 14:00 časova u roku utvrđenom za podnošenje ponuda, a na adresi : „ Vodovod“ a.d. Prijedor, Ul. Kozarska br. 87.

5.3. Polise osiguranja vozila zadržava prodavac tj. ne predaju se kupcu.

5.4. Obrazac za učešće u licitaciji je sastavni dio ovog poziva a zainteresovani kupci mogu isti preuzeti na protokolu preduzeća.

5.5. Tekst ove licitacije se objavljuje u dnevnom listu N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka i na web stranici preduzeća.

 

v.d.  Direktor

Dragan Stamenić, dipl.inž.građ. s.r.

Comments are closed.