Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

EIB projekat

PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU SREDSTVIMA EIB

U okviru aranžmana između Evropske investicione banke (EIB) i Republike Srpske finansira se sanacija, rekonstrukcija i dogradnja vodovodnih sistema u više od 20 opština i gradova Srpske

Aranžman sa EIB je sljedeći:

  • 50% je kredit sa rokom otplate od 25 godina, grejs period je 8 godina i kamate EIB (do 3%) – garant i dužnik je Grad Prijedor;
  • 35% su donatorska – bespovratna sredstva;
  • 15% je učešće građana ili lokalne zajednice.

U okviru ovog aranžmana Grad Prijedor realizuje više značajnih projekata u oblasti vodosnabdijevanja i kanalizacije (tabele br.1, 2, 3 i 4).

Realizacija ovih projekata počela je 2012. godine, a plan je da se projekti završe do kraja 2020. godine. Uprava i stručni tim „Vodovoda“ smatraju da je potrebno redefinisati prioritete i najveći dio sredstava usmjeriti na projekte vodosnabdijevanja.

„Vodovod“ je izradio veći dio potrebne dokumentacije za rehabilitaciju, rekonstrukciju i dogradnju distributivne vodovodne mreže i kućnih priključaka u svim planiranim zonama vodosnabdijevanja. Za ove projekte nisu obezbijeđena sredstva i na tom planu Grad i „Vodovod“ Prijedor treba da intenziviraju aktivnosti.

 

Plan je da se do kraja 2019. godine završi kanalizacioni sistem sa kućnim priključcima u naselju Tukovi sa ciljem značajnog doprinosa boljoj zaštiti izvorišta pitke vode. U ovom planskom periodu je bila planirana izgradnja primarne kanalizacione mreže u Gomjenici kao i kanalizaciona mreža sa kućnim priključcima u Kozarcu i Omarskoj sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda. Za ove projekte još uvijek nije urađena odgovarajuća projektna dokumentacija, što ozbiljno ugrožava šanse za njihovu realizaciju. Pored toga, zastoj u realizaciji ugovora sa EIB i ponovno preispitivanje prioriteta zajedno sa Gradom, odložili su realizaciju ovih projekata za bolja vremena. Predložen je inovirani Projektni plan za EIB u kome je vodosnabdijevanje dobilo apsolutni prioritet.

U oblasti kanalisanja „Vodovod“, zajedno sa Zavodom za izgradnju grada, planira učešće u snimanju postojećeg stanja i u izradi projekata rehabilitacije, rekonstrukcije i dogradnje kanalizacionog sistema u gradu i okolnim naseljima.

Detaljniji pregled projekata čija je realizacija dogovorena sa EIB

Investiranje u projekat   sanacije i rekonstrukcije disributivne mreže i kućnih priključaka smo definisali kao apsolutni prioritet, jer je to preduslov za smanjenje ukupnih gubitaka (neobračunate vode) u centralnom vodovodnom sistemu. Nažalost, ovim projektom je obuhvaćen samo manji dio najkritičnijih zona u gradskoj mreži.

Tabela br. 1

R.br. Naziv Projekta
A.         Vodosnabdijevanje
Pregled projekata koji su realizovani u periodu novembar 2015. – april 2017.
1. Sanacija i rekonstrukcija disributivne mreže i kućnih priključaka u naseljuRaškovac
2. Vodovodna mreža u naselju Janjića pumpa – završena primarna i sekundarna mreža
3. Rješenje vodosnabdijevanja u naselju Jugovci-Volar
4. Sanacija i rekonstrukcija distributivne mreže i kućnih priključaka u Gašića Naselju i dijelu Urija
5. Sanacija i rekonstrukcija disributivne mreže i kućnih priključaka u naselju Urije i Čirkin polje
6. Sanacija i rekonstrukcija disributivne mreže i kućnih priključaka u ul. Vuka Karadžića
7. Izgradnja cjevovoda DN 500 mm preko mosta na Sani
8. Zamjena cjevovoda od bunara B2 do rezervoara Hambarine
9. Rekonstrukcija dijela čvornih mjesta u gradskoj mreži
10. Izgradnja pumpne stanice i distributivne mreže za naselje Malo Palančište
Radove na realizaciji pomenutih projekata izvodila je firma „Hidro-Kop“ Banja Luka.Završena je i izgradnja primarnih objekata i   sekundarne distributivne mreže vodovodnog sistema „Crno Vrelo“ na teritoriji Prijedora.

U tabeli br. 2 daje se pregled projekata rekonstrukcije i izgradnje vodovodne infrastrukture čija se realizacija očekuje u narednom periodu.

Tabela br.2

Pregled projekata koji će se realizovati do 2020. godine
1. Završetak izgradnje zajedničkih objekata sistema Crno Vrelo
2. Izgradnja tercijarne mreže sa kućnim priključcima na regionalnom vodovodu Crno Vrelo za naselja: Bistrica, Gradina, Jelićka, Kamičani, Kevljani, Krivaja, Lamovita, Marićka, Niševići, Omarska i Petrov Gaj
3. Vodovodna mreža i kućni priključci u naselju Volar
4. Vodovodna mreža i kućni priključci u naselju Stari voćnjak
5. Vodovodna mreža i kućni priključci u naselju Kavanište
6. Vodovodna mreža i kućni priključci naselja Orlovača, Donji Orlovci i Donji Garevci
7. Kućni priključci u naselju Janjića Pumpa
8. Rekonstrukcija čvornih mjesta u gradskom vodovodu
9. Cjevovod i priključci u Ul. Ive Andrića
10. Cjevovod i priključci u naselju Tukovi – Žeger
11. Rekonstrukcija vodovodne mreže dijela naselja Urije
12. Elektro-energetsko napajanje objekata vodosnabdijevanja
13. Program istražnih radova, izrada istražnih bušotina, probna crpljenja i analize kvaliteta zahvaćenih uzoraka na lokalitetu Tomašica
 Određene su mikrolokacije za bušenje tri probno-eksploataciona bunara čime bi se potpuno definisalo izvorište Tomašička jezera. Planira se završetak ovih radova do aprila 2018. godine. Završen je dio projektne dokumentacije za izgradnju osnovnih objekata ovog sistema. Nakon završetka radova na bušenju, razradi, testiranju i opremanju probno-eksploatacionih bunara završiće se projektna dokumentacija za osnovne objekte.

Potrebno je izraditi projekte za sekundarnu i tercijalnu distributivnu mrežu i kućne priključke.

Pregled izrađene projektne dokumentacije i projekata za buduću realizaciju

 

Stručni tim Vodovoda je izradio projektnu dokumentaciju za veći dio rekonstrukcije gradske mreže.

Tabela br. 3

1. Izgradnja disributivne mreže i kućnih priključaka u Gornjoj i Donjoj Ljubiji
2. Izgradnja disributivne mreže i kućnih priključaka u naselju Tukovi, Gomjenica i nižim zonama Čarakova i Zecova
3. Izgradnja disributivne mreže i kućnih priključaka u naselju Donja i Gornja Puharska
4. Rekonstrukcija i dogradnja disributivne mreže i kućnih priključaka u naselju Brezičani
5. Proširenje centralnog sistema na gravitirajuća naselja (Veliko Palančište, Kevljani i dr.)

Planira se završetak ovih projekata za kompletnu vodovodnu mrežu centralnog sistema. (Preostali dijelovi gradske mreže, Vrbice, Gomjenica, Orlovača, Orlovci,Trnopolje, Kozaruša, Kozarac, Kamičani, Babići i dr.)

Projekti za kanalizacionu infrastrukturu

U okviru aranžmana sa EIB potrebno je prioritetno završiti kanalizacioni sistem u Tukovima, jer ima snažan uticaj na zaštitu prijedorskih izvorišta pitke vode. Za Kozarac i Omarsku predlažemo manje sanacione i rekonstrukcione radove postojeće kanalizacione mreže, a izgradnju uređaja za prečišćavanje odložiti za naredni period kada se za to stvore ekonomski, tehnološki i socijalni preduslovi, a sredstva predviđena za ove namjene usmjeriti u vodosnabdijevanje prema definisanim prioritetima. Za sanaciju, rekonstrukciju i dogradnju gradskog kanalizacionog sistema potrebno je izvršiti detaljno snimanje postojećeg sitema, a zatim izraditi potrebnu projektnu dokumentaciju.

Tabela br. 4

B.     Kanalizacija
Pregled projekata za kanalizacionu infrastrukturu
1. Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i kućnih priključaka u naselju Tukovi