Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Planovi razvoja

Planovi razvoja

U strategiji  razvoja Grada Prijedor posebno i istaknuto mjesto ima razvoj vodovodne i kanalizacione infrastrukture.  Koncept razvoja vodovodne infrastrukture  je vezan za tri osnovna sistema:

  1. Centralni sistem vodosnabdijevanja

Ovaj sistem obuhvata grad i okolna naselja i podsisteme na linji  Prijedor-Ljubija i Prijedor-Kozarac-Kamičani, te izdvojeni manji sistem Donja Dragotinja.

Centralni sistem vodosnabdijevanja (projekat SECO) je izgrađen tako da dugoročno obezbjeđuje dovoljne količine vode za sve stanovnike priključene na ovaj sistem i mogućnost značajnog proširenja na okolna naselja. Ostaje problem velikih gubitaka koji će se u dijelovima gradske mreže planiranim za potpunu rekonstrukciju značajno smanjiti u narednom periodu. Izvršeno je novo hidrauličko modeliranje čitavog centralnog vodovodnog sistema. U okviru MEG projekta izvršena je podjela ovog sistema na DMA zone (kontrolne i mjerne zone) prema već usvojenim kriterijumima za detekciju i mjerenje gubitaka, sa ciljem da se procenat neobračunate vode sa sadašnjih 75% svede na 55% u periodu od sedam godina. Konačan cilj  je da se procenat neobračunate vode svede na nivo ispod 15% i obezbijede procedure i poslovna politika koja će obezbijediti trajno održanje ovog planiranog stanja.

  1. Vodovodni sistem Crno Vrelo (Donji Pervan-Petrov Gaj), koji se gradi zajedno sa Banjalukom

Problem vodosnabdijevanja jugoistočnog dijela Grada Prijedor i sjeverozapadnog dijela Grada Banja Luka prisutan je već duže vrijeme. Za rješavanje ovog problema projektovan je vodovodni sistem „Crno Vrelo“ (Regionalni vodovod Donji Pervan-Petrov Gaj) koji se gradi zajedno sa Banjalukom. Zajednički objekti vodovodnog sistema Crno Vrelo (reginalni vodovod Donji Pervan – Petrov Gaj) nakon zastoja od 5 godina treba da se završe u 2023. godini. Osnovni objekti na teritoriji Prijedora su završeni 2014. godine.  Završena  je izgradnja sekundarne vodovodne mreže, preko koje će 11 naselja na području Prijedora biti priključeno na primarni sistem vodosnabdijevanja. Broj priključaka koji će biti spojeni na vodovodni sistem “Crno vrelo” iznosi 3000, a ima mogućnost i za veći broj priljučaka.

  1. Vodovodni sistem Tomašička jezera

Drugo veliko područje koje nema izgrađen jedinstven vodovodni sistem je prostor između Tomašice i grada Prijedor. Na ovom prostoru na desnoj obali Sane ima 10 naselja, a na lijevoj obali 4 naselja bez kontrolisanog sistema vodosnabdijevanja. Za ova naselja projektovan je poseban sistem vodosnabdijevanja „Tomašička Jezera“.

Završeni su geološki, geofizički i hidrogeološki istražni radovi na području Tomašice. Određene su mikrolokacije za bušenje tri probno-eksploataciona bunara čime bi se potpuno definisalo ovo izvorište. Za potrebe realizacije projekta istražnih radova sklopljen je ugovor  između Grada Prijedora kao naručioca i DOO “ IPIN” iz Bijeljine kao izvođača radova. Lokacija istražnog prostora se nalazi na oko 14 km jugoistočno od grada.

Radovi na bušenju bunara IEBST-1 Tomašica

Radovi na bušenju bunara su završeni u toku 2019. godine i kao takav je definisan u projetnoj dokumentaciji. Završen je dio projektne dokumentacije za izgradnju osnovnih objekata i transportnih cjevovoda koji povezuju objekte bunara i projektovanog rezervoara.

Potrebno je izraditi projekte za sekundarnu i tercijalnu distributivnu mrežu i kućne priključke. Izgradnja vodovodnog sistema Tomašička jezera ima veliki značaj za grad Prijedor i „Vodovod“ Prijedor, jer bi se uz Centralni sistem i Regionalni vodovod obezbijedilo kontrolisano vodosnabdijevanje preko 80% stanovnika grada Prijedora.

Osnovna djelatnost

Preduzeća je obavljanje javnih vodnih usluga vodosnabdijevanja oko 75.000 stanovnika i odvodnje otpadnih voda.

Misija

Misija “Vodovoda” a.d. Prijedor je obezbjeđenje pitke vode i odvođenje otpadnih voda za sve stanovnike, privredna društva i javne ustanove u Gradu Prijedor, briga o zdravlju stanovnika i bezbjednom vodosnabdijevanju i o visokom nivou kvaliteta zaštite životne sredine.

Vizija

„Vodovod“ nastoji da postane još efikasniji i uspješniji u izvršavanju svojih obaveza, pružanju usluga korisnicima i da postane ekonomski održiv.

052/237-718

Vlasnička struktura

Vlasnička struktura akcijskog kapitala „Vodovoda“ a.d. Prijedor je sljedeća:

  • Grad Prijedor 74,70 %
  • Grupa Fortis DOO Banja Luka 14,77 %
  • Ostali akcionari 10,53 %

„Vodovod“ a.d. Prijedor je preduzeće od posebnog društvenog interesa. Zapošljava 110 radnika koji su osposobljeni da uspješno održavaju i razvijaju svoj sistem i upravljaju preduzećem tako da se obezbijedi samoodrživo poslovanje.

Vizija

„Vodovod“ a.d. Prijedor obavlja osnovnu djelatnost vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda. Proizvodi, kontroliše i isporučuje vodu u potrebnim količinama standardnog kvaliteta za piće neprekidno 24 h za oko 60.000 stanovnika. Prikuplja i odvodi, a u budućnosti će i da prečišćava gradske i industrijske otpadne vode. Posljednjih godina „Vodovod“ Prijedor je razvio i djelatnost projektovanja vodovodnih i kanalizacionih sistema za sopstvene potrebe i pružanje eksternih usluga.