Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

O nama

„Vodovoda“ a.d. Prijedor

„Vodovod“ akcionarsko društvo Prijedor je javno komunalno preduzeće, čija je osnovna djelatnost obavljanje javnih vodnih usluga vodosnabdijevanja  i odvodnje otpadnih voda. Sjedište preduzeća je u Ulici Kozarska br.87, Prijedor. Odgovorno lice je v.d. direktor Dragan Stamenić, diplomirani inžinjer građevinarstva.

Od procesa privatizacije sprovedenog  1999. – 2000. godine preduzeće ima pravni status akcionarskog društva. Preduzeće je organizovano u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima.

Vlasnička struktura akcijskog kapitala „Vodovoda“ a.d. Prijedor je sljedeća:

  • Grad Prijedor 74,69 %
  • Grupa Fortis d.o.o. Banja Luka 14,95 %
  • Vaučer ponuda 7,74 %
  • Interni akcionari 2,62%

„Vodovod“ a.d. Prijedor trenutno broji 25.364 potrošača, prema sljedećim kategorijama:

  • Domaćinstva 23.435
  • Privreda i budžetski potrošači      493
  • Zanatski sektor   1.436

Završetkom planiranih radova na proširenju sistema vodosnabdijevanja, „Vodovod“ bi do kraja 2025. godine trebao dobiti još oko 3.500 novih priključaka.

Danas je preduzeće „Vodovod“ a.d. Prijedor  institucija sa dugogodišnjim iskustvom, stručnim i obučenim kadrovima, modernizovanim objektima sa daljinskim nadzorom i upravljanjem, savremenom opremom i laboratorijom. Trenutno zapošljavamo 97 radnika, a kvalifikaciona struktura zaposlenih u posljednjih nekoliko godina je znatno poboljšana.

Osnovna djelatnost

Preduzeća je obavljanje javnih vodnih usluga vodosnabdijevanja oko 75.000 stanovnika i odvodnje otpadnih voda.

Misija

Misija “Vodovoda” a.d. Prijedor je obezbjeđenje pitke vode i odvođenje otpadnih voda za sve stanovnike, privredna društva i javne ustanove u Gradu Prijedor, briga o zdravlju stanovnika i bezbjednom vodosnabdijevanju i o visokom nivou kvaliteta zaštite životne sredine.

Vizija

„Vodovod“ nastoji da postane još efikasniji i uspješniji u izvršavanju svojih obaveza, pružanju usluga korisnicima i da postane ekonomski održiv.

052/237-718

Vlasnička struktura

Vlasnička struktura akcijskog kapitala „Vodovoda“ a.d. Prijedor je sljedeća:

  • Grad Prijedor 74,70 %
  • Grupa Fortis DOO Banja Luka 14,77 %
  • Ostali akcionari 10,53 %

„Vodovod“ a.d. Prijedor je preduzeće od posebnog društvenog interesa. Zapošljava 110 radnika koji su osposobljeni da uspješno održavaju i razvijaju svoj sistem i upravljaju preduzećem tako da se obezbijedi samoodrživo poslovanje.

Vizija

„Vodovod“ a.d. Prijedor obavlja osnovnu djelatnost vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda. Proizvodi, kontroliše i isporučuje vodu u potrebnim količinama standardnog kvaliteta za piće neprekidno 24 h za oko 60.000 stanovnika. Prikuplja i odvodi, a u budućnosti će i da prečišćava gradske i industrijske otpadne vode. Posljednjih godina „Vodovod“ Prijedor je razvio i djelatnost projektovanja vodovodnih i kanalizacionih sistema za sopstvene potrebe i pružanje eksternih usluga.