Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Aktivnosti

Aktivnosti u okviru MEG projekta su usmjerene na sljedeće oblasti:

 1. nivo operativne autonomije preduzeća,
 2. organizaciona struktura,
 3. zaposleni,
 4. odnosi sa javnošću,
 5. kartiranje mreže,
 6. efikasno zoniranje mreže,
 7. upravljanje neprihodovanom vodom,
 8. naplata i upravljanje prihodima,
 9. računovodstvene procedure i informacioni sistem upravljanja,
 10. politika cijena,
 11. budžetiranje i poslovno planiranje,
 12. finansijsko upravljanje,
 13. upravljanje stalnim sredstvima,
 14. količina i kvalitet vode u mreži i
 15. ostala područja u kojima se mogu postići poboljšanja.

 

U 2018. godini jedan od zadataka u okviru MEG projekta biće i energetska efikasnost, koja se u slučaju „Vodovoda“ Prijedor najviše ispoljava na radu pumpnih postrojenja, čija potrošnja električne energije uveliko opterećuje poslovanje preduzeća. „Vodovod“ je već pokrenuo više aktivnosti u ovom pravcu, jer su na svim pumpnim postrojenjima već ugrađeni frekventni regulatori, soft starteri i uređaji za kompenzaciju reaktivne energije.

Samostalno i u saradnji sa konsultantima uprava i stručni tim „Vodovoda“ Prijedor rade na realizaciji svih razrađenih i usvojenih planova prema obavezama definisanim u tačkama od 2 do 15, kako bismo mogli ostvariti pravo na dalje učešće u projektu, kojim će se značajno unaprijediti kapaciteti i poslovanje preduzeća.

 1. Nivo operativne autonomije preduzeća

U okviru ove oblasti projekta u julu 2017. godine potpisan je Ugovor o pružanju javnih vodnih usluga na području grada Prijedor između Grada Prijedor i „Vodovoda“ a.d. Prijedor, kojim se definišu prava i obaveze „Vodovoda“ i Grada Prijedor kao većinskog vlasnika preduzeća. Ugovor ima četiri priloga:

 1. Prijedlog metodologije za određivanje cijene vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda,
 2. Program subvencioniranja dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda za socijalno ugrožene kategorije stanovništva,
 3. Odluka o izmirenju potraživanja „Vodovoda“ a.d. Prijedor i
 4. Odluka o korištenju sredstava amortizacije.

Na osnovu priloga br.1- Prijedlog metodologije za određivanje cijene vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, Skupština grada Prijedora je na 11. sjednici održanoj 18.10.2017. godine donijela Odluku o uvođenju subvencija za korisnike javnih vodnih usluga na području grada Prijedora, koja stupa na snagu 1.1.2018. godine.

 1. Organizaciona struktura

Urađena je sistematizacija radnih mjesta koja odgovara potrebama preduzeća. Zadaci projekta u ovoj oblasti su bili: formiranje jedinice za odnose sa korisnicima usluga, jedinice za detekciju gubitaka, te jedinice za kartiranje i GIS. „Vodovod“ a.d. je za sva tri zadatka oformio timove, čiji će članovi raditi na uspješnoj realizaciji zadatih ciljeva projekta.

 1. Zaposleni

Nadzorni odbor „Vodovoda“ a.d. je na sjednici održanoj 12.7.2017. godine usvojio dokumenta koja se odnose na dugoročnu i optimalnu organizaciju radnih mjesta za period od sljedećih sedam godina, a kojima se pokušava zadovoljiti standard od 1,2 zaposlena na 1000 stanovnika-korisnika usluga. Iz tog razloga „Vodovod“ a.d. ima moratorij na zapošljavanje za period od narednih sedam godina, kako bi dostigao i zadržao predviđeni broj zaposlenih.

U okviru ovog projektnog zadatka „Vodovod“ a.d. će u budućnosti raditi i na uspostavljanju mjerenja radnog učinka svojih zaposlenika.

 1. Odnosi s javnošću

Uprava preduzeća je 22. maja 2017. godine usvojila dokumenta kojima se definišu aktivnosti u oblasti odnosa sa javnošću: Procedure za odnose sa korisnicima usluga, Operativni plan za odnose sa korisnicima usluga i Upitnik o zadovoljstvu korisnika. Tim koji je zadužen za rad sa korisnicima usluga redovno ažurira bazu podataka o žalbama, pitanjima i prijedlozima korisnika usluga „Vodovoda“ Prijedor, nakon čega se vrši njihova procjena i određuju pravci daljih poboljšanja usluga. Sa druge strane, procjena zadovoljstva potrošača uslugama „Vodovoda“ vršiće se i provođenjem ankete među potrošačima jednom godišnje.

 1. Kartiranje mreže

U toku 2017. godine u preduzeću je u potpunosti uveden sistem GIS-a vodovodne mreže. Pri tome je kartirano više od 98% poznate mreže.

Izvori podataku su bili:

 • skenirane podloge katastra podzemih instalacija
 • vektorski podaci (.dwg) prikupljani na terenu prema dostupnim informacijama
 • projekti izvedenih stanja (za novije dijelove mreže)

Budući da je najveća količina dostupnih podataka dobijena usmenim svjedočenjem zaposlenih koji rade na održavanju linije, kao i lokalnog stanovništva, samo kartiranje (sa izmjenama postojećih podataka) predstavlja kontinuiran proces.

Pored podataka o samoj mreži (cjevovodu), prikupljeni su i postojeći podaci o objektima na mreži (rezervoari, bunari, pumpne stanice, linijski šahtovi….).

 1. Efikasno zoniranje mreže

Cijela vodovodna mreža prijedorskog sistema je podijeljena u 38 DMA (mjernih) zona. Nekoliko DMA zona je već izolovano i postavljeni su mjerni uređaji, što će omogućiti lakše otkrivanje i mjerenje gubitaka, kao i aktivnosti na smanjenju gubitaka. U narednom periodu vršiće se izolovanje i ostalih DMA zona i postavljanje mjernih uređaja.

 1. Upravljanje neprihodovanom vodom

Zbog starosti vodovodne mreže u Prijedoru evidentan je veliki broj kvarova, a samim tim i visok procenat neobračunate vode. Rekonstrukcijom vodovodne mreže u nekoliko gradskih naselja: Raškovac, Urije i Gašića naselje smanjena je količina neprihodovane vode. Međutim, potrebno je i dalje raditi na otkrivanju kvarova i rekonstrukciji mreže, kako bi se smanjila neprihodovana voda, a što će direktno uticati na potrošnju električne energije, koja je trenutno dosta velika.

 1. Naplata i upravljanje prihodima

Usvojene su i provode se Procedure za povećanje naplate. Redovno se provodi analiza nenaplaćenih potraživanja, a u narednom periodu biće preduzete mjere za smanjenje nenaplaćenih potraživanja.

 1. Računovodstvene procedure i informacioni sistem upravljanja

Od 1.7.2017. godine praćenje troškova u „Vodovodu“ a.d. vrši se po troškovnim centrima. Definisana su tri troškovna centra i to: vodosnabdijevanje, odvođenje otpadnih voda i zajedničke službe. Svaki troškovni centar ima podgrupe i to:

 1. vodosnabdijevanje – zahvatanje vode, distribucija vode, održavanje vozila,
 2. odvodnja otpadnih voda – odvođenje otpadnih voda, održavanje sredstava rada,
 3. zajednički poslovi – uprava, razvoj, računovodstvo, naplata, pravna služba i skladište.

Utvrđivanje troškovnih centara ima za cilj bolje praćenje i planiranje direktnih i indirektnih troškova.

 1. Politika cijena

Kao jedan od priloga Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području grada Prijedor usvojena je i Metodologija za određivanje cijene vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda. Usvajanjem ove Metodologije želi se definisati precizan način formiranja cijena usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, a kojim će biti zadovoljan „Vodovod“ kao davalac usluga, ali i naši potrošači. Na osnovu ovog dokumenta „Vodovod“ će u budućnosti dostavljati prijedloge Skupštini grada Prijedor za korigovanje cijene svojih usluga. U vezi s tim, usvojen je i Komunikacioni operativni plan za slučaj povećanja cijena usluga.

 1. Budžetiranje i poslovno planiranje

Za potrebe MEG projekta urađen je poslovni plan za period 2017. – 2021. godine, zasnovan na analizi sadašnjeg stanja i procjeni mogućnosti finansijskih i operativnih poboljšanja rada preduzeća u navedenom periodu.

 1. Finansijsko upravljanje

Usvojeni su i provode se Procedure za interne radne naloge, kao i pravilnici za sprovođenje Zakona o javnim nabavkama: Pravilnik o javnim nabavkama i Pravilnik o postupku direktnog sporazuma. Javne nabavke su potpuno transparentne i svaka javna nabavka će se moći pratiti na Web stranici preduzeća.

 1. Upravljanje stalnim sredstvima

„Vodovod“ a.d. Prijedor vodi knjigu stalnih sredstava. Međutim, sa Gradom Prijedor će utvrditi stanje i broj objekata koji se navode u knjizi osnovnih sredstava, a nalaze se na održavanju kod „Vodovoda“ a.d. Nakon utvrđenog stanja Grad Prijedor će svojim aktom to sredstvo prenijeti na upravljanje i održavanje „Vodovodu“ a.d. Objekte koje preuzme će knjižiti u svojoj evidenciji osnovnih sredstava. Sa preuzimanjem objekata obračunavaće se i amortizacija.

 1. Količina i kvalitet vode u mreži

Izvorišta sa kojih se gradski vodovodni sistem snabdijeva vodom nalaze se na lijevoj i desnoj obali rijeke Sane: izvorišta Tukovi i Prijedorčanka. Prijedor raspolaže dovoljnim količinama pitke vode, koja je odgovarajućeg kvaliteta i vrši se samo dezinfekcija vode. Urađen je Program sanitarne zaštite izvorišta.

Prilozi:

 1. Ugovor o pružanju javnih vodnih usluga na području grada Prijedor.
 2. Program subvencioniranja dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda za socijalno ugrožene kategorije stanovništva.