Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Istorijat

ISTORIJAT PREDUZEĆA

Planski razvoj sistema vodosnabdijevanja i kanalizacije u Prijedoru je počeo 1961. godine osnivanjem komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Prijedor. Međutim, nagla urbanizacija i razvoj grada tekli su brže nego razvoj sistema vodosnabdijevanja, tako da je Prijedor stalno imao problem sa snabdijevanjem stanovništva i privrede pitkom vodom. U saradnji sa Vodoprivredom BiH definisani su programi i projekti geofizičkih i hidrogeoloških istražnih radova na osnovu kojih su otkrivena izvorišta iz kojih se Prijedor snabdijeva vodom.

Sistеmski istrаžni rаdоvi kојi bi dеfinisаli uslоvе i mоgućnоsti оbеzbјеđivаnjа dоvоlјnih kоličinа kvаlitеtnе pitkе vоdе zа grаd sа pеrspеktivоm nаglе urbаnizаciје i privrеdnоg rаzvоја, kаkаv је u tо vriјеmе biо Priјеdоr, obavljali su se u više etapa u periodu od 1957 – 1989. godine. U izradu potrebnih projekata istraživanja i izvođenje istražnih radova uključeni su najbolji instituti i preduzeća bivše Jugoslavije. Rezultat tih napora su definisana današnja izvorišta sa potencijalnošću od oko 750 l/sek, što može dugoročno da obezbijedi potrebe grada za snabdijevanje stanovnika i privrede pitkom vodom.

Posebno ističemo poslijeratni period od 2000 – 2011. godine, kada je definisan koncept razvoja vodovodnih sistema u gradu Prijedor i obezbijeđeni uslovi za početak realizacije planova razvoja ovih sistema. U cilјu sistеmаtizоvаnjа prеthоdnih istrаživаnjа i prоcјеnе mоgućnоsti pоvеćаnjа еksplоаtаciје vоdе sа izvоrištа Tukovi-Маtаruškо pоlје i Rapića Polje-Priјеdоrčаnkа 2002. godine urаđеn је „Prоgrаm hidrоgеоlоških istrаživаnjа zа pоtrеbе rеvitаlizаciје i pоvеćаnjа kаpаcitеtа izvоrištа zа vоdоsnаbdiјеvаnjе Priјеdоrа“, na osnovu koga je definisan i koncept razvoja vodovodnih sistema u Prijedoru. Osnovna ideja je da se pored proširenja postojećih izvorišta istraže svi lokalni izvori i da se oni uključe u sisteme vodosnabdijevanja većih naselja van zona obuhvata centralnog sistema. Na ovom konceptu zasnovana je i ideja izgradnje vodovodnog sistema „Crno Vrelo“ i vodovodnog sistema „Tomašička jezera“. Izvorišta na lijevoj dolinskoj strani rijeke Sane – Tukovi i Mataruško polje i na desnoj strani rijeke Sane – Prijedorčanka i Rapića polje su potpuno geološki i hidrogeološki definisana i za njih su izrađeni programi sanitarne zaštite izvorišta. Za izvorište Crno Vrelo su izrađeni Elabrat o rezervama i program sanitarne zaštite.

U istom periodu rukovodstvo Vodovoda preduzelo je niz aktivnosti na unapređenju organizacije rada i iznalaženju načina obezbjeđenja potrebnih materijalnih sredstava za sanaciju i razvoj vodovodnog sistema. Kao rezultat tih aktivnosti u aprilu 2008. godine počelo je sprovođenje Projekta vodosnabdijevanja Prijedora, kojeg su zajednički finansirali Vlada Švajcarske i Grad Prijedor i u koji je uloženo ukupno 16 miliona CHF. Završetkom Projekta krajem 2011. godine riješen je najveći dio ranijih problema vezanih za vodosnabdijevanje na području Prijedora.

Projektom je izvršena rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata, kao što su nove pumpne stanice, sistemi dezinfekcije, sabirne komore, transportni cjevovodi i rezervoari. Obezbijeđeno je kvalitetno 24-satno vodosnabdijevanje za oko 75.000 stanovnika, sa mogućnošću proširenja mreže i povećanja broja potrošača. Uveden je sistem daljinskog nadzora i upravljanja.

Međutim i poslije ovog Projekta ostalo je dosta neriješenih problema vezanih za sistem vodosnabdijevanja i kanalizacije, koje preduzeća pokušava rješavati kroz aktuelne projekte.

Od procesa privatizacije sprovedenog 1999. – 2000. godine preduzeće ima pravni status akcionarskog društva.

Bušenje bunara – česme “JEREZA” u centru grada 3. maja 1938. godine

U ljeto 1959. godine udaren je kamen temeljac budućeg Vodovoda

Osnovna djelatnost

Preduzeća je obavljanje javnih vodnih usluga vodosnabdijevanja oko 75.000 stanovnika i odvodnje otpadnih voda.

Misija

Misija “Vodovoda” a.d. Prijedor je obezbjeđenje pitke vode i odvođenje otpadnih voda za sve stanovnike, privredna društva i javne ustanove u Gradu Prijedor, briga o zdravlju stanovnika i bezbjednom vodosnabdijevanju i o visokom nivou kvaliteta zaštite životne sredine.

Vizija

„Vodovod“ nastoji da postane još efikasniji i uspješniji u izvršavanju svojih obaveza, pružanju usluga korisnicima i da postane ekonomski održiv.

052/237-718

Vlasnička struktura

Vlasnička struktura akcijskog kapitala „Vodovoda“ a.d. Prijedor je sljedeća:

  • Grad Prijedor 74,70 %
  • Grupa Fortis DOO Banja Luka 14,77 %
  • Ostali akcionari 10,53 %

„Vodovod“ a.d. Prijedor je preduzeće od posebnog društvenog interesa. Zapošljava 110 radnika koji su osposobljeni da uspješno održavaju i razvijaju svoj sistem i upravljaju preduzećem tako da se obezbijedi samoodrživo poslovanje.

Vizija

„Vodovod“ a.d. Prijedor obavlja osnovnu djelatnost vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda. Proizvodi, kontroliše i isporučuje vodu u potrebnim količinama standardnog kvaliteta za piće neprekidno 24 h za oko 60.000 stanovnika. Prikuplja i odvodi, a u budućnosti će i da prečišćava gradske i industrijske otpadne vode. Posljednjih godina „Vodovod“ Prijedor je razvio i djelatnost projektovanja vodovodnih i kanalizacionih sistema za sopstvene potrebe i pružanje eksternih usluga.