Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

“Vodovod” a.d. Prijedor raspisuje konkurs za izbor člana Nadzornog odbora

“ВОДОВОД” а.д. Приједор

Козарска бр. 87, Приједор

Тел. 052/236-600, Факс. 052/238-029

www.vodovod-pd.com; info@vodovod-pd.com

ПИБ: 0400705160000; ЈИБ: 4400705160000

жиро рачун: 5620070000029834

НЛБ Развојна Банка Бања Лука

 

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 5. и 6.  Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 75/04 и 78/11), члана 7. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник РС”, бр. 25/03,41/03,104/06) члана 41. Статута „Водовода“ а.д. Приједор од 3.10.2011. године, Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање 1 (једног) члана Надзорног одбора „Водовода“ а.д. Приједор испред акцијског капитала Града Приједор број 2205/2024 од 24.06.2024. године, Скупштина акционара на редовној сједници одржаној дана 24.06.2024. године донијела је:

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

1 (ЈЕДНОГ) ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА „ВОДОВОДА“ А.Д. ПРИЈЕДОР

ИСПРЕД АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА ГРАДА ПРИЈЕДОРА

 

I – ПРАВНИ ОСНОВ

Скупштина акционара „Водовода“ а.д. Приједор, од укупно 3 (три) члана Надзорног одбора овог Друштва, именоваће на основу јавног конкурса објављеног у Службеном гласнику Републике Српске и једном дневном листу доступном на цијелом подручју Републике Српске 1 (једног) члана Надзорног одбора као представника акцијског капитала Града Приједора, а на начин и под условима који су регулисани Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Сл. гласник РС“, бр. 25/03, 41/03, 104/06), Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 75/04 и 78/11), Статутом и другим општим актима Друштва.

II – ОПИС ПОСЛОВА

Надлежност, послови, обавезе и одговорности Надзорног одбора прописани су Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 75/04 и 78/11), Статутом „Водовода“ а.д. Приједор и другим позитивним прописима.

III – МАНДАТ

Мандат Надзорног одбора траје 4 (четири) године уз могућност поновног избора у складу са Законом и Статутом овог Друштва. Недостајући члан Надзорног одбора се именује до истека мандата тренутног сазива Надзорног одбора.

IV – ОПШТИ УСЛОВИ

Кандидат за члана Надзорног одбора мора испуњавати сљедеће услове:

 1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
 2. да је старији од 18 година,
 3. да има општу здраствену способност,
 4. да није отпуштен из државне службе на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини или у ентитету због изречене дисциплинске санкције у периоду од 3 (три) године прије објављивања конкурса,
 5. да се против њега не води кривични поступак,
 6. да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова члана Надзорног одбора,
 7. да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

V – ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Кандидат за члана Надзорног одбора мора испуњавати сљедеће посебне услове:

 1. висока стручна спрема и најмање 3 (три) године искуства у струци након стицања ВСС,
 2. посједовање стручних и професионалних знања и способности за обављање послова надзора,
 3. познавање садржаја и начина рада Надзорног одбора,
 4. постојање доказаних резултата на ранијим пословима,
 5. непостојање законских и других сметњи за именовање за члана Надзорног одбора.

VI – СУКОБ ИНТЕРЕСА

Кандидат за члана Надзорног одбора овог Друштва не може обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса на начин како је то дефинисано Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Сл. гласник РС“, број 25/03, 41/03, 104/06), Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 75/04 и 78/11), Законом о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине (“Сл. гласник РБИХ” бр. 16/02, 44/03, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13, 41/16) и Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске (“Сл. гласник РС”, број 73/08).

VII – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидат за члана Надзорног одбора овог Друштва дужан је благовремено уз пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, доставити сљедећа документа о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној копији од стране надлежних органа јединица локалне самоуправе, нотара или других овлаштених државних органа и то:

 1. биографију са кретањем у служби,
 2. извод из матичне књиге рођених,
 3. увјерење о држављанству,
 4. увјерење о општој здравственој способности (не старије од шест мјесеци),
 5. овјерену копију личне карте,
 6. овјерену копију дипломе о стеченом звању,
 7. увјерење о невођењу кривичног поступка,
 8. овјерену и својеручно потписану изјаву да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова члана Надзорног одбора ,
 9. овјерене и својеручно потписане изјаве о испуњавању услова из тачке IV алинејe 4. и 7. и непостојању сукоба интереса из тачке VI ове Одлуке.

Увјерење о општој здравственој способности доставља само кандидат који буде изабран.

VIII – ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Јавни конкурс се објављује у „Службеном гласнику Републике Српске“, једном дневном листу који се дистрибуише на територији Републике Српске и на службеној интернет страници Друштва (www.vodovod-pd.com).

IX – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 14 (четрнаест) дана од дана посљедњег објављивања конкурса односно објављивања посљедње измјене/допуне конкурса у једном од јавних гласила из претходне тачке.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање као ни пријаве кандидата који буду били недоступни конкурсној комисији на адреси и контакт телефону из пријаве.

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за провођење јавног конкурса ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Канидати су дужни пријаве ковертирати и доставити лично на протокол Друштва или препоручено поштом на адресу сједишта Друштва: „Водовод“ а.д. Приједор, Ул. Козарска 87, 79101 Приједор, Република Српска – БиХ са обавезном назнаком: “Комисији за провођење јавног конкурса за избор и именовање 1 (једног) члана Надзорног одбора „Водовода“ а.д. Приједор испред акцијског капитала Града Приједор”.

Достављене пријаве са прилозима чине саставни дио конкурсне документације и не враћају се кандидатима.

X

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Број:       2206/2024                                                                                             Предсједник Скупштине

Датум: 24.06.2024. године

Приједор                                                                                                                                Вера Чађо

 

Comments are closed.