Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Vodovod Prijedor saziva redovnu Skupštinu akcionara

“ВОДОВОД” а.д. ПРИЈЕДОР

– Надзорни одбор –

 

Број: 1803/2024

Приједор, 21.05.2024. године

 

На основу члана 272. ст.4. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19), члана 14. и 15. Статута Друштва, Надзорни одбор предузећа на сједници одржаној 21.05.2024. године

С А З И В А

редовну Скупштину акционара “Водовод” а.д. Приједор, која ће бити одржана у понедјељак, 24.06.2024. године у 13:00 часова у управној згради предузећа, Улица Козарска 87 у Приједору.

За сједницу се предлаже сљедећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Именовање  радних тијела,
 2. Усвајање записника са претходне сједнице,
 3. Усвајање Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2023. годину,
 4. Разматрање и усвајање извјештаја о раду и пословању предузећа у 2023. години,
 5. Разматрање и усвајање финансијског извјештаја друштва,
 6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду  Надзорног одбора предузећа,
 7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду  Одбора за ревизију,
 8. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2024. годину,
 9. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2024. – 2026. годину,
 10. Доношење одлуке о расподјели добити,
 11. Извјештај о уговорима закљученим између „Водовода“ а.д. Приједор и повезаних лица у 2023. години,
 12. Одлука о разрјешењу члана Надзорног одбора,
 13. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор члана Надзорног одбора,
 14. Одлука о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор члана Надзорног одбора,
 15. Одлука о именовању комисије за избор члана Надзорног одбора,
 16. Текућа питања.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни регистар и која садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан  14.06.2024. године.

У случају да сједница Скупштине не буде одржана у заказано вријеме, поновљена сједница ће се одржати у понедјељак, 01.07.2024. године у 13:00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Увид у материјал може се извршити сваког радног дана у времену од 12-14 часова у Управној згради “Водовод” а.д. Приједор, Козарска 87 у канцеларији бр. 1.

Позивају се представници Града Приједор, Група Фортис д.о.о. Бања Лука и акционари да лично или путем опуномоћеника учествују у раду Скупштине акционара.

Потпис даваоца пуномоћи мора бити овјерен код надлежног органа или овлаштеног лица у предузећу.

в.д. предсједник  Надзорног одбора

Дејан Рендић, дипл.ек.

Comments are closed.