Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Javna licitacija za prodaju radne mašine

„ Vodovod“ a.d. Prijedor

Ul. Kozarska br. 87

Tel. 052/236-600, fax.052/238-029

MBS 67-02-0004-22 (1-11852-00)

PIB 0400705160000; JIB 440070516000

www.vodovod-pd.com

 

Broj: 1424/24

Datum: 18.04.2024. godine

 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora  preduzeća o prodaji kombinovane radne mašine broj: 4112/24 od 24.11.2023. godine, „ Vodovod“ a.d. Prijedor raspisuje

JAVNU LICITACIJU

za prodaju radne mašine Terex  820 SX 

  1. PREDMET PRODAJE 

1.1. Raspisuje se Javna licitacija sistemom zatvorenih ponuda za prodaju radne mašine Terex 820 SX:

Godina proizvodnje: 2008.; Vrsta vozila: radna mašina; Marka: Terex; Tip: 820; Komercijalni opis: 820 SX; Broj šasije: SMFH44TC08AHM6714; Broj motora: NL38924UQ194285; Snaga motora: 68 kW; Pogonsko gorivo: Euro dizel; Broj mjesta za sjedenje:1; Zapremina motora: 4.400; Datum prve registracije: 22.04.2010. godine.

1.2. Početna cijena bez PDV-a iznosi 42.000,00 KM odnosno sa PDV-om iznosi 49.140,00 KM.

1.3. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

2. PRAVO UČEŠĆA

2.1. Prodaja imovine koja je predmet javne licitacije vrši se po principu viđeno-kupljeno, naknadne reklamacje, prigovori i žalbe koje se odnose na predmetnu prodaju se neće uvažiti.

2.2. Pravo učešća u postupku licitacije sistemom zatvorenih ponuda imaju sva pravna i punoljetna fizička lica, koja uz ponudu za kupovinu radne mašine moraju da dostave kopiju uplatnice da su izvršila uplatu kaucije ( depozita), u iznosu 10% početne cijene robe koja se prodaje tj. u iznosu od 4.200,00 KM.

Zaposleni u „ Vodovodu“ a.d. Prijedor nemaju pravo učešća u javnoj licitaciji.

Depozit odnosno kaucija uplaćuje se na žiro-račun preduzeća : 5620070000029834 otvoren kod NLB banke a.d.  Banja Luka,  svrha doznake : Polog kaucije po licitaciji 1424/24 ili na blagajni preduzeća.

2.3. Lica koja nisu uplatila depozit odnosno kauciju ne mogu učestvovati na licitaciji.

2.4. Sve prijave koje budu dostavljene na protokol preduzeća , treba da  sadrže sledeće:

1) ponudu obavezno na obrascu pripremljenom od strane Vodovoda koji svi zainteresovani mogu preuzeti na protokolu preduzeća ili na zahtjev putem e-mal-a: naplata@vodovod-pd.com;

2) fotokopije uplatnice o uplaćenoj kauciji odnosno depozitu iz tačke 2.2. ovog   poziva;

3) fotokopiju:

– rješenja o registraciji  ( u sudskom registru ili u drugi nadležni registar) ako je učenik licitacije pravno lice.

– fotokopiju lične karte ako je učesnik licitacije fizičko lice.

Ponudu sa napred navedenim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PONUDA ZA JAVNU LICITACIJU RADNE MAŠINE TEREX 820 SX“

2.5. Prijavu za učešće na licitaciji u zatvorenoj koverti za prodaju robe iz tačke 1. ovog oglasa dostavljaju se lično ( na protokol preduzeća) ili putem pošte na adresu : „ Vodovod“ a.d. Prijedor , Ul. Kozarska br. 87, 79 102 Prijedor najkasnije do 10.05.2024. godine do 11:45 časova na protokol preduzeća.

Sve ponude koje budu dostavljene nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje , kao i ponude ispod početne cijene.

Lica koja dostavljaju prijave poštom preuzimaju rizik ukoliko prijave ne stignu  do krajnjeg  roka utvrđenog ovim pozivom.

2.6. Ukoliko se iz bilo kojih razloga ne obavi javno nadmetanje , produžava se rok za dostavljanje ponuda najkasnije do 17.05.2024. godine do 11:45  časova, nakon čega će se javno nadmetanje ponoviti na istom mjestu i u isto vrijeme.

  1. NAČIN I POSTUPAK PRODAJE, OTVARANJE PONUDA

3.1. Prodaja će se izvršiti javnim nadmetanjem- licitacijom putem zatvorenih pismenih ponuda.

3.2. Licitacija se može održati samo ako na njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

3.3. Postupak prodaje će se provesti pred Komisijom za provođenje javne licitacije.

3.4. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlašćenih predstavnika pravnih lica održaće se dana, 10.05.2024. godine u 12:00 časova , u prostorijama „ Vodovoda“ a.d. Prijedor, Ul. Kozarska br. 87, kancelarija br.3.

3.5. Kriterijum za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za navedeno vozilo, a u slučaju da su dvije ponude indentične, odnosno da imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, komisija će  od ponuđača zatražiti na licu mjesta  da se izjasne ko daje više za predmetno sredstvo, ili će ukoliko to nije moguće, dati primjeren rok ponuđačima u kojem treba da se u pismenoj formi izjasne o novoj ponudi za predmetno sredstvo.

  1. OBAVEZE KUPCA

4.1. Troškove poreza, prenosa vlasništva, transporta,demontaže kao i sve ostale troškove snosi kupac.

4.2. Sa učesnikom koji ponudi najveću cijenu zaključiće se ugovor o kupoprodaji, u roku od 3 ( tri) dana od dana održane licitacije.

4.3. Kupoprodajna cijena se plaća odjednom, prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji, ( alt. u roku od 1 ( jednog) dana od dana zaključenja ugovora) a predaja robe iz tačke 1. ovog oglasa u posjed kupca izvršiće se u roku od 2 ( dva) dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Ukoliko Kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji ( alt. u roku od 1 ( jednog) dana od dana zaključenja ugovora), Vodovod ima pravo da raskine ugovor o kupoprodaji u kom slučaju kupac nema pravo na povrat uplaćene kaucije odnosno depozita.

4.4. Ukoliko najbolji ponuđač odustane od od zaključenja ugovora o kupoprodaji gubi pravo na povrat kaucije odnosno depozita, a ugovor se zaključuje sa sledećim učesnikom licitacije, koji je ponudio najveću cijenu. U tom slučaju se primjenjuju pravila iz tačke 4.3. ovog poziva.

4.5. Učesnicima licitacije sa kojima se ne zaključi ugovor o kupoprodaji, uplaćena kaucija odnosno depozit se vraća u roku od 7 (sedam) dana od dana održanog javnog nadmetanja. 

  1. DODATNE INFORMACIJE

5.1. Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana u vremenskom periodu od 09:00 do 14:00 časova na broj telefona 065/304-721 . Kontakt lice : Jovica Petrović.

5.2. Radna mašina se prodaje u viđenom stanju i mogu se pogledati svakim radnim danom u terminu od 09:00 do 14:00 časova u roku utvrđenom za podnošenje ponuda, a na adresi : „ Vodovod“ a.d. Prijedor, Ul. Kozarska br. 87.

5.3. Polisu osiguranja radne mašine zadržava prodavac tj. ne predaju se kupcu.

5.4. Obrazac za učešće u licitaciji je sastavni dio ovog poziva a zainteresovani kupci mogu isti preuzeti na protokolu preduzeća.

5.5. Tekst ove licitacije se objavljuje u dnevnom listu N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka i na web stranici preduzeća.

 

Direktor

Dragoslav Kabić, dipl.inž.građ. s.r.

Comments are closed.