Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

“Vodovod” Prijedor raspisuje javni konkurs za izbor člana Odbora za reviziju

“ВОДОВОД” а.д. Приједор

Број: 3324 / 2023

Датум: 22.09.2023. год.

На основу члана 7. и 25. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Сл. гл. РС“, број 41/03), члана 42. и 62. Статута „Водовода“ а.д. Приједор и Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Одбора за ревизију „Водовода“ а.д. Приједор од 22.09.2023. године, Надзорни одбор расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

 за избор и именовање једног члана одбора за ревизију „Водовода“ а.д. Приједор

 

I – ПРАВНИ ОСНОВ

Скупштина акционара „Водовода“ а.д. Приједор, након проведеног јавног конкурса, врши избор и именовање чланова Одбора за ревизију на приједлог Надзорног одбора а на начин и под условима који су регулисани Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Сл. гл. РС“, број 41/03), Законом о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), Статутом, Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Одбора за ревизију „Водовода“ а.д. Приједор од 22.09.2023. године и другим актима „Водовода“ а.д. Приједор.

II – ОПИС ПОСЛОВА

Надлежност, послови, обавезе и одговорности Одбора за ревизију прописани су Законом о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 и 82/2019 ), Законом о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), Статутом „Водовода“ а.д. Приједор, Пословником о раду Одбора за ревизију и другим прописима који регулишу област рачуноводства и ревизије.

III – МАНДАТ

Члан одбора за ревизију се бира до истека мандата актуелног сазива Одбора за ревизију.

IV – УСЛОВИ

Кандидат за члана Одбора за ревизију треба да испуњава сљедеће услове:

 1. ОПШТИ УСЛОВИ:

1.1. Да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине,

1.2. Да је старији од 18 година,

1.3. Да има општу здравствену способност,

1.4. Да није отпуштен из државне службе по основу дисциплинске мјере на било ком нивоу власти, у периоду од три године прије дана објављивања јавног конкурса,

1.5. Да није осуђиван за кривична дјела која га чине неподобним за обављање послова члана Одбора за ревизију,

1.6. Да се против њега не води кривични поступак,

1.7. Да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине и

1.8. Да није у радном односу у „Водоводу“ а.д. Приједор и да нема финансијски нити други интерес у „Водоводу“ а.д. Приједор.

 1. ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

2.1. Висока стручна спрема (ВСС – VII степен) – дипломирани економиста са сертификатом/лиценцом овлашћеног рачуновође или ревизора, или дипломирани правник,
2.2. Најмање 5 (пет) година радног искуства у струци након стицања високе стручне спреме,
2.3. Посједовање стручних и професионалних знања и способности

V – СУКОБ ИНТЕРЕСА

Кандидат за члана Одбора за ревизију не може обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса на начин како је то дефинисано Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Сл. гл. РС“, број 41/03), Законом о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), Законом о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине („Сл. гл. РС“, број 16/02, 44/03, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13) и Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Сл. гл. РС“, број 73/08, 52/14).

VI – ПОTРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидат за члана Одбора за ревизију дужан је благовремено, уз пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, доставити сљедећа документа о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или копији овјереној од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, нотара или другог овлаштеног државног органа а како слиједи:

 1. Биографију са кретањем у служби,
 2. Извог из матичне књиге рођених,
 3. Увјерење о држављанству,
 4. Овјерену копију личне карте,
 5. Овјерену копију дипломе о стеченој високој стручној спреми,
 6. Увјерење о радном искуству у струци након стицања високе стручне спреме,
 7. Овјерену копију сертификата / лиценце овлашћеног рачуновође или ревизора за кандидате дипломиране економисте,
 8. Увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од шест мјесеци),
 9. Потписане и овјерене личне изјаве о испуњавању услова из тачке IV алинеје 1.4, 1.7, 1.8  и о непостојању сукоба интереса из тачке V ове Одлуке.

Изабрани кандидат накнадно ће доставити увјерење о општој здравственој способности не старије од шест мјесеци.

VII – ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном гласнику Републике Српске“, једном дневном листу који се дистрибуише на територији Републике Српске и службеној интернет страници Друштва (www.vodovod-pd.com).

VIII – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана од дана посљедњег објављивања конкурса у једном од јавних гласила из претходне тачке.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање као ни пријаве кандидата који буду били недоступни конкурсној комисији на адреси и контакт телефону из достављене пријаве.

Кандидати су дужни пријаве ковертирати и доставити лично на протокол Друштва или препорученом пошиљком на адресу Друштва: „Водовод“ а.д. Приједор, Улица Козарска број 87, 79101 Приједор, Република Српска, БиХ са обавезном назнаком: „Комисији за провођење јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију – не отварај“.

Достављене пријаве са прилозима чине саставни дио конкурсне документације и не враћају се кандидатима.

 

„Водовод“ а.д. Приједор

Предсједник Надзорног одбора, Живко Бабић, дипл. ек.

Comments are closed.