Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

“Vodovod” saziva godišnju Skupštinu akcionara

“ВОДОВОД” а.д. ПРИЈЕДОР-

–  Надзорни одбор –

Број: 1871/2023

Приједор, 22.05.2023. године

На основу члана 272. ст.4. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19), члана 14. и 15. Статута Друштва, Надзорни одбор предузећа на сједници одржаној 22.05.2023. године

 С А З И В А

редовну Скупштину акционара “Водовод” а.д. Приједор, која ће бити одржана у понедјељак, 26.06.2023. године у 13:00 часова у управној згради предузећа, Улица Козарска 87 у Приједору.

За сједницу се предлаже сљедећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Именовање  радних тијела,
 2. Усвајање записника са претходне сједнице,
 3. Усвајање Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2022. годину,
 4. Разматрање и усвајање извјештаја о раду и пословању предузећа у 2022. години,
 5. Разматрање и усвајање финансијског извјештаја друштва,
 6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду  Надзорног одбора предузећа,
 7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду  Одбора за ревизију,
 8. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2023. годину,
 9. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2023. – 2025. годину,
 10. Доношење одлуке о расподјели добити,
 11. Извјештај о уговорима закљученим између „Водовода“ а.д. Приједор и повезаних лица у 2022. години,
 12. Одлука о разрјешењу члана Надзорног одбора испред „Групе Фортис“ д.о.о.,
 13. Одлука о именовању члана Надзорног одбора испред „Групе Фортис“ д.о.о.,
 14. Текућа питања.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни регистар и која садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан  16.06.2023. године.

У случају да сједница Скупштине не буде одржана у заказано вријеме, поновљена сједница ће се одржати у понедјељак, 03.07.2023. године у 13:00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Увид у материјал може се извршити сваког радног дана у времену од 12-14 часова у Управној згради “Водовод” а.д. Приједор, Козарска 87 у канцеларији бр. 1.

Позивају се представници Града Приједор, Група Фортис д.о.о. Бања Лука и акционари да лично или путем опуномоћеника учествују у раду Скупштине акционара.

Потпис даваоца пуномоћи мора бити овјерен код надлежног органа или овлаштеног лица у предузећу.

Предсједник  Надзорног одбора

Живко Бабић, дипл.ек.

Comments are closed.