Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Vanredna Skupštinu akcionara “Vodovod” a.d. Prijedor

 

Na osnovu člana 272. st.4. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 127 od 31. decembra 2008, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17), člana 14. i 15. Statuta Društva, Nadzorni odbor preduzeća na sjednici održanoj 6.10.2021.godine

S A Z I V A

vanrednu Skupštinu akcionara “Vodovod” a.d. Prijedor, koja će biti održana u ponedjeljak, 25.10.2021. godine u13:00 časova u upravnoj zgradi preduzeća, Ulica Kozarska 87 u Prijedoru.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Imenovanje  radnih tijela,
  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice,
  3. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora,
  4. Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan  15.10.2021. godine.

U slučaju da sjednica Skupštine ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati u ponedjeljak, 1.11.2021. godine u 13:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 časova u Upravnoj zgradi “Vodovod” a.d. Prijedor, Kozarska 87 u kancelariji br. 1.

Pozivaju se predstavnici Grada Prijedor, Grupa Fortis d.o.o. Banja Luka i akcionari da lično ili putem opunomoćenika učestvuju u radu Skupštine akcionara.

Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u preduzeću.

Preuzmi poziv:

 

Comments are closed.