Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Vodovod Prijedor saziva redovnu Skupštinu akcionara

“ВОДОВОД” а.д. ПРИЈЕДОР

– Надзорни одбор –

Број: 3093/2020

Приједор, 11.09.2020. године

На основу члана 272. ст.4. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 127 од 31. децембра 2008, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17), члана 14. и 15. Статута Друштва, Надзорни одбор предузећа на сједници одржаној 11.09.2020. године

 С А З И В А

редовну Скупштину акционара “Водовод” а.д. Приједор, која ће бити одржана у петак, 16.10.2020. године у 13:00 часова у управној згради предузећа, Улица Козарска 87 у Приједору.

За сједницу се предлаже сљедећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Именовање  радних тијела,
 2. Усвајање записника са претходне сједнице,
 3. Усвајање Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2019. годину,
 4. Разматрање и усвајање извјештаја о раду и пословању предузећа у 2019. години,
 5. Разматрање и усвајање финансијског извјештаја друштва,
 6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду  Надзорног одбора предузећа,
 7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду  Одбора за ревизију,
 8. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2020. годину,
 9. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2020. – 2022. годину,
 10. Доношење одлуке о расподјели добити,
 11. Извјештај о уговорима закљученим између „Водовода“ а.д. Приједор и повезаних лица у 2019. години,
 12. Одлука о разрјешењу чланова Надзорног одбора,
 13. Одлука о именовању Привременог надзорног одбора,
 14. Одлука о разрјешењу чланова Одбора за ревизију,
 15. Одлука о именовању чланова Oдбора за ревизију.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни регистар и која садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан  06.10.2020. године.

У случају да сједница Скупштине не буде одржана у заказано вријеме, поновљена сједница ће се одржати у петак, 23.10.2020. године у 13:00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Увид у материјал може се извршити сваког радног дана у времену од 12-14 часова у Управној згради “Водовод” а.д. Приједор, Козарска 87 у канцеларији бр. 1.

Позивају се представници Града Приједор, Група Фортис д.о.о. Бања Лука и акционари да лично или путем опуномоћеника учествују у раду Скупштине акционара.

Потпис даваоца пуномоћи мора бити овјерен код надлежног органа или овлаштеног лица у предузећу.

 

Предсједник  Надзорног одбора

Младен Кечан, дипл.хемичар

Comments are closed.