Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju “Vodovoda” a.d. Prijedor

На основу члана 7. и 25. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Сл. гл. РС“, број 41/03), члана 42. и 62. Статута „Водовода“ а.д. Приједор и Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Одбора за ревизију „Водовода“ а.д. Приједор број 2017/2020 од 24. јуна 2020. године, Надзорни одбор расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

 за избор и именовање чланова одбора за ревизију „Водовода“ а.д. Приједор

I – ПРАВНИ ОСНОВ

Скупштина акционара „Водовода“ а.д. Приједор, након спроведеног јавног конкурса, врши избор и именовање 3 (три) члана Одбора за ревизију на приједлог Надзорног одбора а на начин и под условима који су регулисани Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Сл. гл. РС“, број 41/03), Законом о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), Статутом, Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Одбора за ревизију „Водовода“ а.д. Приједор број 2017/2020 од 24. јуна 2020. године и другим актима овог Друштва.

II – ОПИС ПОСЛОВА

Надлежност, послови, обавезе и одговорности Одбора за ревизију прописани су Законом о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 и 82/2019 ), Законом о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), Статутом „Водовода“ а.д. Приједор, Пословником о раду Одбора за ревизију и другим прописима који регулишу област рачуноводства и ревизије.

III – МАНДАТ

Мандат Одбора за ревизију траје 4 (четири) године уз могућност поновног избора у складу са Законом и Статутом овог Друштва.

IV – ОПШТИ УСЛОВИ

Кандидат за члана Одбора за ревизију мора испуњавати сљедеће услове:

 1. ОПШТИ УСЛОВИ:
  1. Да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине,
  2. Да је старији од 18 година,
  3. Да има општу здравствену способност,
  4. Да није отпуштен из државне службе на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини или ентитета због изречене дисциплинске санкције у периоду од 3 (три) године прије објављивања јавног конкурса,
  5. Да се против њега не води кривични поступак,
  6. Да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова члана Одбора за ревизију,
  7. Да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине и
  8. Да није у радном односу у „Водоводу“ а.д. Приједор и да нема финансијски нити други интерес у „Водоводу“ а.д. Приједор.

 

 1. ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
  1. Висока стручна спрема (ВСС – VII степен) – дипломирани економиста (2 кандидата),
  2. Висока стручна спрема (ВСС – VII степен) – дипломирани правник (1 кандидат),
  3. Најмање 5 (пет) година радног искуства у струци након стицања високе стручне спреме,
  4. Посједовање сертификата / лиценце овлашћеног рачуновође или ревизора,
  5. Посједовање стручних и професионалних знања и способности за обављање послова ревизије и
  6. Непостојање законских и других сметњи за именовање за члана Одбора за ревизију.

VI – СУКОБ ИНТЕРЕСА

Кандидат за члана Одбора за ревизију не може обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса на начин како је то дефинисано Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Сл. гл. РС“, број 41/03), Законом о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), Законом о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине („Сл. гл. РС“, број 16/02, 44/03, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13) и Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Сл. гл. РС“, број 73/08, 52/14).

VII – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидат за члана Одбора за ревизију дужан је благовремено, уз пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, доставити сљедећа документа о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или копији овјереној од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, нотара или другог овлаштеног државног органа а како слиједи:

 1. Биографију са кретањем у служби,
 2. Извог из матичне књиге рођених,
 3. Увјерење о држављанству,
 4. Овјерену копију личне карте,
 5. Овјерену копију дипломе о стеченој високој стручној спреми,
 6. Увјерење о радном искуству у струци након стицања високе стручне спреме,
 7. Овјерену копију сертификата / лиценце овлашћеног рачуновође или ревизора,
 8. Увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од шест мјесеци),
 9. Потписане и овјерене личне изјаве о испуњавању услова из тачке IV алинеје 1.4, 1.7 и 1.8 и непостојању сукоба интереса из тачке V ове Одлуке.

Изабрани кандидат накнадно ће доставити увјерење о општој здравственој способности не старије од шест мјесеци.

VIII – ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном гласнику Републике Српске“, једном дневном листу који се дистрибуише на територији Републике Српске и службеној интернет страници Друштва (www.vodovod-pd.com).

IX – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана од дана посљедњег објављивања конкурса у једном од јавних гласила из претходне тачке.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање као ни пријаве кандидата који буду били недоступни конкурсној комисији на адреси и контакт телефону из достављене пријаве.

Кандидати су дужни пријаве ковертирати и доставити лично на протокол Друштва или препорученом пошиљком на адресу Друштва: „Водовод“ а.д. Приједор, Улица Козарска број 87, 79101 Приједор, Република Српска – БиХ са обавезном назнаком: „Комисији за провођење јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију – не отварај“.

Достављене пријаве са прилозима чине саставни дио конкурсне документације и не враћају се кандидатима.

 

Број: 2018 /2020                                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК

Дана, 24. јуна 2020. године

Приједор                                                                                                  Младен Кечан, дипломирани хемичар

Comments are closed.