Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara “Vodovoda” a.d. Prijedor

“ВОДОВОД” а.д. ПРИЈЕДОР

– Привремени надзорни одбор –

Број: 507/2021

Приједор, 17.2.2021. године

 

На основу члана 272. ст.4. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 127 од 31. децембра 2008, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17), члана 14. и 15. Статута Друштва, управа предузећа на сједници одржаној 17.2.2021. године

  С А З И В А

ванредну Скупштину акционара “Водовод” а.д. Приједор, која ће бити одржана у уторак, 9.3.2021. године у 13:00 часова у управној згради предузећа, Улица Козарска 87 у Приједору.

За сједницу се предлаже сљедећи

 Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Именовање  радних тијела,
  2. Усвајање записника са претходне сједнице,
  3. Именовање Надзорног одбора.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни регистар и која садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан  27.2.2021. године.

У случају да сједница Скупштине не буде одржана у заказано вријеме, поновљена сједница ће се одржати у уторак, 16.3.2021. године у 13:00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Увид у материјал може се извршити сваког радног дана у времену од 12-14 часова у Управној згради “Водовод” а.д. Приједор, Козарска 87 у канцеларији бр. 1.

Позивају се представници Града Приједор, Група Фортис д.о.о. Бања Лука и акционари да лично или путем опуномоћеника учествују у раду Скупштине акционара.

Потпис даваоца пуномоћи мора бити овјерен код надлежног органа или овлаштеног лица у предузећу.

 

Предсједник Привременог надзорног одбора

Рајко Дринић, дипл.ецц.

Comments are closed.