Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Vodovod Prijedor saziva vanrednu Skupštinu akcionara

“VODOVOD” a.d. PRIJEDOR
– Uprava preduzeća –

Broj: 11/2021
Prijedor, 11.1.2021. godine

Na osnovu člana 272. st.4. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 127 od 31. decembra 2008, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17), člana 14. i 15. Statuta Društva, uprava preduzeća na sjednici održanoj 11.1.2021. godine

S A Z I V A

vanrednu Skupštinu akcionara “Vodovod” a.d. Prijedor, koja će biti održana u petak, 29.1.2021. godine u 13:00 časova u upravnoj zgradi preduzeća, Ulica Kozarska 87 u Prijedoru.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I R E D

1. Imenovanje radnih tijela,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice,
3. Odluka o imenovanju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora,
4. Odluka o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor članova Nadzornog odbora,
5. Odluka o imenovanju komisije za izbor članova Nadzornog odbora,
6. Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor članova Nadzornog odbora.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 19.1.2021. godine.

U slučaju da sjednica Skupštine ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati u petak, 5.2.2021. godine u 13:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 časova u Upravnoj zgradi “Vodovod” a.d. Prijedor, Kozarska 87 u kancelariji br. 1.

Pozivaju se predstavnici Grada Prijedor, Grupa Fortis d.o.o. Banja Luka i akcionari da lično ili putem opunomoćenika učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u preduzeću.

Direktor „Vodovoda“ a.d. Prijedor
Vlado Reljić, dipl.ing.maš.

Comments are closed.