Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Poziv na javnu licitaciju

JAVNA LICITACIJA

 1. PREDMET LICITACIJE

1.1.       Raspisuje se javna licitacija putem pismenih ponuda za prodaju:

1.1.1.   Otpadno željezo:

  • hidraulika pumpi
  • postolja pumpi
  • oštećeni fazonski komadi ( LG)
  • i dr.

Početna cijena: 0,30 KM  – Okvirna ukupna količina 4.500 kg

1.1.2.   Trofazni elektromotori radnog napona 380-400VAC,1480 min-1. 30-132 kW  :

Početna cijena 0,85 KM – Okvirna ukupna količina 7.100 kg

1.1.3.    Fiat Fiorino, tip 146RE53D, registracija istekla:

godina proizvodnje : 1998. ( u vlasništvu preduzeća od 2007. godine), broj šasije: 3FA14600008592099; broj motora:9842229, motor euro 2, vrsta goriva: benzin/plin, masa vozila:1165 kg, boja: bijela, broj sjedišta: 2, radni obujam: 1372 ccm, maksimalna snaga: 49 kw.

Stanje vozila:   motor- u lošem stanju,  mjenjač- u lošem stanju. kočnice- u lošem stanju, limarija- u lošem stanju, ugrađen plin prije 5 godina- nije u funkciji ( neispravno)

Početna cijena 0,34 KM Težina 1.165 kg

1.2.       Početna prodajna cijena je definisana u tački 1.1.  za :

–              Otpadno željezo,

–              Trofazni elektromotori radnog napona 380-400VAC,1480 min-1. 30-132 kW,

–              Fiat Fiorino iz prethodne tačke je  navedena pod tačkom 1.1.,

     te se od tog iznosa ne može ponuditi manja cijena.

 U početne cijene nije uračunat PDV. Ponuđači će u svojoj ponudi navesti cijene bez PDV-a, tako da će se na cijenu najboljeg ponuđača obračunati PDV, što će biti navedeno u odluci o prodaji.

1.3.       Otpadno željezo, Trofazni elektromotori radnog napona 380-400VAC,1480 min-1. 30-132 kW, Fiat Fiorino  se prodaju u viđenom stanju i kupac nema pravo na naknadne primjedbe i reklamacije. Troškovi poreza, prenosa vlasništva i svi ostali troškovi padaju na teret kupca.

2. NAČIN I POSTUPAK PRODAJE

2.1.       Prodaja će se  izvršiti javnim nadmetanja – licitacijom putem pismenih ponuda.

2.2.       Licitacija se može održati samo ako na njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

2.3.       Postupak prodaje će se provesti pred Komisijom za provođenje javne licitacije.

2.4.       Pravo učešća u javnoj licitaciji imaju sva fizička i pravna lica, osim zaposlenih u Vodovodu, koja najkasnije do 19.11.2018. godine do 11:45 časova dostave prijavu za učešće i uplate kauciju u iznosu od 10% od početne cijene, tj. u iznosu od po stavkama:

–     za otpadno željezo-  135,00 KM,

–     za Trofazni elektromotori radnog napona 380-400VAC,1480 min-1. 30-132 kW, – 603,50 KM

–     za Fiat Fiorino- 39,60  KM

2.5.       Prijave se obavezno podnose na obrascu pripremljenom od strane Vodovoda koji se može preuzeti na protokolu preduzeća ili putem e-mail-a u zatvorenoj koverti sa naznakom javna licitacija.

2.6.       Uz prijavu za učešće dostavlja se:

2.6.1.   fotokopija lične karte (ako prijavu podnosi fizičko lice)

2.6.2.   važeće rješenje o upisu u sudski registar ili drugi nadležni registar, te punomoć ukoliko pravno lice zastupa punomoćnik a ne lice koje je odgovarajućem registru upisano kao zastupnik pravnog lica (ako prijavu podnosi pravno lice);

2.6.3.   dokaz o uplaćenoj kauciji odnosno depozitu iz tačke 2.4. ovog poziva.

2.7.         Depozit odnosno kaucija uplaćuje se na žiro-račun Vodovoda broj 5620070000029834 otvoren kod NLB Razvojne banke, sa naznakom svrhe uplate  ili na blagajni Vodovoda na adresi Ul. Kozarska br. 87.

2.8.       Lica koja nisu uplatila depozit odnosno kauciju ne mogu učestvovati u licitaciji.

2.9.       Prijave za učešće na licitaciji za prodaju robe iz tačke 1. ovog oglasa dostavljaju se lično (na protokol) ili putem pošte na adresu iz prethodne tačke. Sve prijave zaprimljene nakon tog datuma su neblagovremene i ta lica neće moći učestvovati u postupku licitacije. Lica koja prijave dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko prijave ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog ovim pozivom.

2.10.    Sa učesnikom licitacije koji ponudi najveću cijenu zaključiće se ugovor o kupoprodaji, u roku od 3 dana od dana održane licitacije, a u iznos kupoprodajne cijene uračunaće se i uplaćena kaucija odnosno depozit.

2.11.    Kupoprodajna cijena plaća se odjednom, prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji, (alt. u roku od 1 dan od dana zaključenja ugovora) a predaja robe iz tačke 1. ovog oglasa u posjed kupca izvršiće se u roku od 2 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji, (alt. u roku od 1 dan od dana zaključenja ugovora), Vodovod ima pravo da raskine ugovor o kupoprodaji u kom slučaju kupac nema pravo na povrat uplaćene kaucije odnosno depozita.

2.12.    Ukoliko najbolji ponuđač odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji gubi pravo na    povrat kaucije odnosno depozita, a ugovor se zaključuje sa sljedećim učesnikom licitacije koji je ponudio najveću cijenu. U tom slučaju se u pogledu plaćanja kupoprodajne cijene, predaje u posjed i raskida ugovora primjenjuju pravila iz tačke 2.11. ovog poziva.

2.13.    Učesnicima licitacije sa kojima se ne zaključi ugovor o kupoprodaji, uplaćena kaucija    odnosno depozit se vraća u roku od 7 dana od dana održanog javnog nadmetanja.

3. DAN, ČAS I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

3.1.       Roba iz tačke 1. ovog člana  koja je predmet ove licitacije može se pregledati svakog radnog dana u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00 časova u objektu Vodovoda na adresi Ul. Kozarska 87.

3.2.       Otvaranje ponuda će se održati dana, 19.11.2018.. godine u prostorijama Vodovoda na       adresi Ul. Kozarska 87, kancelarija br.3, sa početkom u12:00 časova.

4. DODATNE INFORMACIJE

4.1.    Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana u vremenskom periodu od    08:00  do 14:00 časova na broj telefona 065/304-721.  Kontakt lice: Jovica Petrović.

4.2.    Zainteresovani kupci mogu robu koja je predmet ove licitacije pregledati svaki radni dani u vremenu od 09:00 do  13:00 časova na adresi : „ Vodovod“ a.d. Prijedor, ul. Kozarska br. 87.

4.3.    Obrazac prijave za učešće u licitaciji je sastavni dio ovog poziva a zainteresovani kupci mogu isti preuzeti na protokolu preduzeća ili putem e-mail-a : naplata@vodovod-pd.com.

4.4.       Ovaj poziv se objavljuje u dnevnom listu DNEVNE NEZAVISNE NOVINE.

 

Broj:  4683/18

Datum: 01.11.2018. godine

Direktor

Vlado Reljić, dipl.inž.maš.

Comments are closed.